CN

About Us

บุคลากร

ชนารักษ์มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกด้าน เพื่อมาตรฐานในการดูแล

แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ – เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรกรรมและการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

นักกายภาพบำบัด – ฟื้นฟูและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเครื่องมือทันสมัย

นักกิจกรรมบำบัด – เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยกิจกรรมบำบัด เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

นักนันทนาการ – ส่งเสริมสุขภาพใจและกายให้สดชื่นแข็งแรงด้วยกิจกรรมนันทนาการ

ฝ่ายอาหาร – เตรียมอาหารตามมาตรฐานและความเหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละท่าน

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย – ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้องวงจรปิด

บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร