EN

About Us

History

จุดเริ่มต้นของ “ชนารักษ์” เกิดจากความรักและการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุหลายท่านในครอบครัวให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี จากการดูแลสมาชิกครอบครัวได้ขยายเป็นความต้องการให้ผู้สูงอายุท่านอื่นๆ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม จึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ที่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพพร้อมกับการดูแลด้านจิตใจ

 

จากวันแรกจนวันนี้ หัวใจสำคัญของชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮมคือคุณภาพของบุคลากร ความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ และความเอาใจใส่จากบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกๆ วัน ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลที่ดีเสมือนสมาชิกครอบครัว