บริการของเรา

การบริการแบบรายเดือน
01

การบริการแบบรายเดือน

รับดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบรายเดือน (อยู่ประจำที่ศูนย์) มีเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ดูแลใกล้ชิด ออกแบบกิจกรรมเพื่อดูแลและฟื้นฟูโดยเจ้าหน้าที่ สหวิชาชีพเฉพาะทางทั้งนักกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงวัย
04

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงวัย

คลินิคกิจกรรมบำบัด เน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และคลินิกกายภาพบำบัด เน้นการออกกำลังกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายส่วนนั้นๆ

Call to Action