การบริการแบบรายเดือน

01

รับดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบรายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือน (อยู่ประจำที่ศูนย์) มีเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลวิชาชีพดูแลใกล้ชิด ออกแบบกิจกรรมเพื่อดูแลและฟื้นฟูโดยเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเฉพาะทาง ทั้งนักกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

รับดูแลทั้งผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อีกทั้งผู้สูงอายุที่เป็น ผู้ป่วยอยู่ในระยะฟื้นฟูจากการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

การบริการแบบรายเดือน
การบริการแบบรายเดือน
การบริการแบบรายเดือน
การบริการแบบรายเดือน
การบริการแบบรายเดือน
Call to Action