TH

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

จุดเริ่มต้นของ “ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม” เกิดจากความรักและการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุหลายท่านในครอบครัวให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี จากการดูแลสมาชิกครอบครัวได้ขยายเป็นความต้องการให้ผู้สูงอายุท่านอื่นๆ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม จึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ที่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพพร้อมกับการดูแลด้านจิตใจ

 

ปัจจุบัน ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อการดูแลที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง จากวันแรกจนวันนี้ หัวใจสำคัญของชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม คือ คุณภาพของบุคลากร ความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ และความเอาใจใส่จากบุคลากรทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่า ที่ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเสมือนสมาชิกครอบครัว