TH

ความภูมิใจของเรา

รางวัลและการยอมรับ

คุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุของชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ได้รับการยอมรับไม่เฉพาะจากผู้สูงอายุและครอบครัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคน และเป็นแรงผลักดันให้เราไม่หยุดพัฒนาคุณภาพการดูแลและบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

“Good Organization Award 2020” จากสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

“Good Organization Award 2020” จากสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

“Good Society Good Health Award 2020” จากสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

“Good Society Good Health Award 2020” จากสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

“Senior Care Business Quality Award 2022” จากสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย

“Senior Care Business Quality Award 2022” จากสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย