TH

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้บริหารชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมลงนามความร่วมมือ การลงนามครั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมอื่น ๆ