TH

เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร "Smart Senior Care BUSINESS"

ผู้บริหารชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม เข้าร่วมงานสัมมนา หลักสูตร "Smart Senior Care BUSINESS" การบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้การบริหารจัดการชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม มีความทันสมัยและให้บริการผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

กิจกรรมอื่น ๆ