TH

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“To be the most passionately referred nursing home in the healthcare industry.”

การดูแลผู้สูงอายุเสมือนสมาชิกครอบครัวเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุด ชนารักษ์จึงใช้แนวทาง CNR (Clarity, Never quit, Respect) เป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็น “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองที่ทุกคนชื่นชมและพูดถึงมากที่สุด”

C - Clarity
การทำงานทุกขั้นตอนมีความชัดเจน ตั้งแต่การวางแผนครอบคลุมไปถึงการสื่อสารทั้งส่วนของผู้รับผิดชอบ ความรับผิดชอบ และเป้าหมาย

N - Never quit
การทุ่มเทความสามารถ ความรับผิดชอบ และร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ละความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

R - Respect
การให้เกียรติและยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าและความสำคัญของเพื่อนร่วมงาน ผู้สูงอายุและครอบครัว ชุมชนสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม