TH

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“To be the most passionately referred nursing home in the healthcare industry.” 

ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองที่ทุกคนชื่นชมและพูดถึงมากที่สุด ด้วยการดูแลที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และครอบครัว โดยบุคลากรผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา พร้อมความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคมและชุมชนด้วยความทุ่มเท ใส่ใจ ของบุคลากรทุกคน ภายใต้คำมั่นสัญญา “Professional Treat. Complete Care” 

ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรที่จะดำเนินงานให้เติบโตควบคู่กับสังคมที่เข้มแข็งและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) คือคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความโปร่งใสตรวจสอบได้

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม ได้ใช้แนวทาง CNR (Clarity, Never quit, Respect) เป็นหลักในการดำเนินงาน

C - Clarity
การทำงานทุกขั้นตอนมีความชัดเจน ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์-วางแผน-สื่อสาร-ปฏิบัติ ทั้งส่วนของผู้รับผิดชอบ ความรับผิดชอบ และเป้าหมาย

N - Never quit
การทุ่มเทความสามารถ ความรับผิดชอบต่อตนเอง/ องค์กร/ สังคม และร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ละความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

R - Respect
การให้เกียรติและยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าและความสำคัญของเพื่อนร่วมงาน ผู้สูงอายุและครอบครัว ชุมชนสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม